ปรับปรุงห้องรับรองฯ

    วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะปรับปรุงห้องรับรอง สำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมทั้งครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมี คุณแม่วิไลตา จันทนพิมพ์ ประธานต้นผ้าป่าสามัคคี  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ชมรวมรวมพลคนพุทธ ร่วมทอดถวาย ในครั้งนี้ ทอดถวาย ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง