โครงการฟังธรรมเทศนา

    วันอังคารที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปี ฉลู เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน โครงการฟังธรรมเทศนา ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ประจำวันพระ โดยพระอาจารย์สมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. พธ.บ., พธ..ม., Ph.D. Philosophy R.T.M.Nagpur University India 2016 อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "ภาวนากถา" ว่าด้วยการพัฒนาชีวิต
    การนี้ อาจารย์นิสิตประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยสมาชิกชมรมรวมพลคนพุทธและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์สร้างมหาจุฬามณี เจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี อนุสรณ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz. ม จ ร. วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 11 ครั้ง