ศาสนพิธีกรต้นแบบ

    วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศาสนพิธีกรต้นแบบ กล่าวให้โอวาท และบรรยาย หัวข้อเรื่อง "ศาสตร์ ศิลป์ ศาสนพิธีกร"
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการกำหนดจัด โครงการพัฒนาศักยภาพศาสนพิธีกรต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม รวมไปถึงทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ด้านศาสนพิธี สามารถเป็นพิธีกรในงานพิธีต่างๆ ได้ถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีและพิธีการต่าง ๆ เป็นแกนนำ สำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป และอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา มีผู้ที่สมัครเข้า ร่วมโครงการ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoommeeting จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่,วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน,วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม,วิทยาลัยสงฆ์เลย,หน่วยวิทยบริการ จ.กาญจนบุรี, โรงเรียนพระปริยัติธรรม,โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์,โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย,ศิษย์เก่า มจร ,เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  รวมไปถึง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตขอนแก่น รวมผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจำนวน ๓๐๐ รูป/คน
    โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น บรรยาย เรื่อง "ศาสนพิธีกรกับพิธีกรรมทางศาสนาของท้องถิ่นอีสาน" โดย คณะวิทยากร จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น บรรยาย เรื่อง "ศาสนพิธีกรในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี" โดย คณะวิทยากร จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 12 ครั้ง