ประชุมโครงการวิจัย

    วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนงานศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเสนอโครงการ เพื่อของบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้นักวิจัยนำผลงานมาเสนอ และรับฟังข้อเสนอแนะจาก พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) ณ ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 9 ครั้ง