โครงการต้านการทุจริต

    วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์ หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) ครั้งที่ ๕ (กลุ่มเป้าหมาย พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ ตัวแทนผู้ประสานงาน พระสอนศีลธรรมและพระวิทยากร คณะสงฆ์หนตะวันออก และบุคลากร มจร โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
    พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธาน พิธีเปิดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
    พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นกล่าวรายงาน
    เวลา ๑๓.๓๐ น. รับฟัง ปาฐกถาเรื่อง "ปลูกและปลุก พลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต"  โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, ราชบัณฑิต และอุปนายก สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    เวลา ๑๕.๐๐ น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education" โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รศ.ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

    การนี้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นำผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๒๐ รูปคน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า ๖๖,๗๑๘  รูป/คน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 12 ครั้ง