อบรมการเขียน Abstract

    วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract)” จัดโดยศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น และสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อพัฒนาผู้บริหารคณาจารย์ และนักวิจัยให้สามารถเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และในวารสารฐานข้อมูลระดับนานาชาติได้ เพื่อพัฒนาคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาให้สามารถแนะนำและตรวจการเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์รวมถึงบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และในวารสารฐานข้อมูลระดับนานาชาติได้
    โดยช่วงเช้าได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ แนวทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา ในยุค New normal และได้รับความเมตตาจาก พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “แนวทางและเทคนิคการเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract)” ทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 16 ครั้ง