สถานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒

    วันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID19) ได้ขยายเป็นวงกว้างทั่วประเทศ และจะมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกวัน  โรงพยาบาลขอนแก่นในฐานนะแม่ข่ายดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งได้รับผิดชอบในการฉีดวัคซีนป้องกัน สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน อายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป โดยได้ขอความอนุเคราะห์ มายัง ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร, บุคลากร ทุกรูป/ท่าน ร่วมอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น  ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง