ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕

    เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยม และชมกิจกรรมวิถีชีวิตของชุมชน วัด และโรงเรียน โดยวันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้ลงพื้นที่ ณ วัดบางอำพัน บ้านหัวบึง หมู่ ๑ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง หมู่ ๒ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
    การนี้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนตะวันออก ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ด้วย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 11 ครั้ง