หมู่บ้านรักษาศีล ๕ บุรีรัมย์

    เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยม และชมกิจกรรมวิถีชีวิตของชุมชน วัด และโรงเรียน โดยวันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้ลงพื้นที่ ณ วัดประชาสมนึก บ้านตะโกตาพิ หมู่ ๑ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดโพธิ์หิมวัน บ้านบะ หมู่ ๑ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
    การนี้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนตะวันออก ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ด้วย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 16 ครั้ง