ปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

    วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานเปิด“โครงการสัมมนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น” จัดโดยสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากร นิสิต เยาวชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จริง จากปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในการดำรงชีพ ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิดองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๕๐ รูป/คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร วิทยาเขตขอนแก่น และหน่วยงานภายนอก ที่ให้ความสนใจในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยการจัดโครงการแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ ช่วง
    กิจกรรมภาคเช้า โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถีชุมชน” 
    กิจกรรมภาคบ่าย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชอบ ดีสวนโคก  ประธานชมรมรวมพลคนพุทธ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณครูประมวล พิมพ์เสน ครูภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เสวนา เรื่อง “ศาสตร์ ศิลป์ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ” เป็นวิทยากรบรรยาย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง