โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนฯ

    วันที่ ๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานเปิด เปิดการจัด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน เยาวชน สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม” จัดโดยสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน เยาวชน ให้มีความรู้ด้าน การสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม เกิดเป็นชุมชนแหล่งการเรียนรู้ รวบรวมเครือข่ายพลังบวรแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากเครือข่ายพลังบวร
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวนมากกว่า  ๒๐๐  รูป/คน  ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร วิทยาเขตขอนแก่น และหน่วยงานภายนอก ที่ให้ความสนใจในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยการจัดโครงการแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ ช่วง
    กิจกรรมภาคเช้า โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ เรื่อง ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม : ชุมชน เยาวชน”  
    กิจกรรมภาคบ่าย โดยได้รับเกียรติ พระครูโพธิวีรคุณ  เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเครือข่ายสงฆ์นักพัฒนาหนตะวันออก, นางสาวสุริยา  สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ, ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อาจารย์พงศพร อุปนิ (อ้น แคนเขียว) ศิลปินผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน, นายภาณุพงษ์ แก้ววิเศษโฮง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น เสวนา เรื่อง สานพลังเครือข่ายขยายผล สู่การพัฒนาชุมชน เยาวชน วิถีใหม่ (New Normal) ด้วยศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น” เป็นวิทยากรบรรยาย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 14 ครั้ง