มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครองและนิสิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามติคณะรัฐมนตรี


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง