โครงการพระไตรปิฎกศึกษาฯ

    วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น จัด โครงการพระไตรปิฎกศึกษาสำหรับประชาชน  โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ  เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,  เจ้าอาวาสวัดหนองกุง เมตตาเป็นประธานปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระไตรปิฎกศึกษาสำหรับประชาชน” 
การนี้พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
    สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดโครงการพระไตรปิฎกศึกษาสำหรับประชาชน” ในครั้งนี้ เพื่ออบรมหลักสูตรพระไตรปิฏกสำหรับประชาชน ให้กับ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรพระไตรปิฎกปริทัศน์ เผยแพร่หลักสูตรพระไตรปิฏกสำหรับประชาชนในระบบออนไลน์
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมมากกว่าจำนวน ๓๐๐ รูป/คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร วิทยาเขตขอนแก่น และหน่วยงานภายนอก ที่ให้ความสนใจในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยการจัดโครงการแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ ช่วง
กิจกรรมภาคเช้า โดยได้ความเมตตา จาก พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองกุง/เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระไตรปิฎกศึกษาสำหรับประชาชน”  
    กิจกรรมภาคบ่าย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น /พระครูปภัสสรสันติธรรม เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา รองเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ /พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวรรณกรรม/พระมหาอธิวัฒน์ ภทรฺกวี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เสวนา เรื่อง “พระไตรปิฎกกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 14 ครั้ง