เฝ้าระวังป้องกันโควิด 2019

    วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดเทพนิมิตวนาราม โดยมี นายชาลี ลาสา นายก อบต.โคกสี กล่าวถวายรายงาน งานนี้มีเจ้าอาวาส พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกาในเข้าตำบลโคกสีเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ รูป/คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 64 ครั้ง