อบรมภาษาอังกฤษ

    วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (ภายใต้กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน)
จัดโดยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น เพื่ออบรมให้ความรู้และพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและลูกจ้าง ให้บุคลากรและลูกจ้างมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญและหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง และเกิดความรู้และความเข้าใจหลักสำคัญของการเขียนหนังสือราชการ การใช้ภาษาในการเขียน ให้มีความกระชับ ถูกต้องชัดเจน
- ฟังบรรยาย เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน วิทยากร ดร.สิรินดา สายลุน (อาจารย์ เอม่า)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการงานด้านการศึกษา วิทยากร ดร.สิรินดา สายลุน (อาจารย์ เอม่า)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยากร ดร.นิรัช เรืองแสน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา วิทยาเขตขอนแก่น
การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนิสิต ดังนี้
- วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑๔๐ รูป/คน
- วิทยาลัยสงฆ์เลย  จำนวน ๒๐ รูป/คน
- วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จำนวน ๒๐ รูป/คน
- วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จำนวน ๒๐ รูป/คน
- จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๕๒ รูปคน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 16 ครั้ง