อบรมงานสารบรรณ

    วันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ จัดโดยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญและหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง และเกิดความรู้และความเข้าใจหลักสำคัญของการเขียนหนังสือราชการ การใช้ภาษาในการเขียน ให้มีความกระชับ ถูกต้องชัดเจน
 กิจกรรมที่ ๒ อบรมงานสารบรรณ
-  ฟังบรรยาย  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม   และ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศักราช ๒๕๔๕  วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          - ฟังบรรยาย เรื่อง  การเขียนและการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
-รูปแบบ ความถูกต้อง ความนิยม
- การใช้คำและประโยค
- การเขียนย่อหน้าเว้นวรรค การตัดคำระหว่างบรรทัด
- การใช้ศัพท์เฉพาะ  ตามระเบียบหนังสือราชการและตามระเบียบมหาวิทยาลัย  
วิทยากร ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ
- หนังสือบันทึกข้อความ  (หนังสือเชิญประชุม, หนังสือเชิญวิทยากร, หนังสือขอความอนุเคราะห์, หนังสือขออนุมัติโครงการ ฯลฯ
- หนังสือภายนอก (หนังสือเชิญประชุม เชิญร่วมงาน , หนังสือเชิญเป็นวิทยากร ,หนังสือขอบคุณ, หนังสือขอความอนุเคราะห์
-  คำสั่ง, ประกาศ , เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
วิทยากร ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                
- การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ LessPaper  
วิทยากร นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์ นักวิชาการศึกษา  
การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนิสิต ดังนี้
- วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑๔๐ รูป/คน
- วิทยาลัยสงฆ์เลย  จำนวน ๒๐ รูป/คน
- วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จำนวน ๒๐ รูป/คน
- วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จำนวน ๒๐ รูป/คน
- จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๕๒ รูปคน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 13 ครั้ง