MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

    วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมห้อง ชั้น ๕ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น ประธานศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรในโรงเรียน มจร.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผช.ฝ่ายวิชาการ. ถวายรายงานต่อประธานพิธี ดังนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นรับผิดชอบดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยการสนับสนุพระสอนศีลธรรมจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณอันพึงประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาและให้มีคุณธรรมอันดีในการดำเนินการชีวิตที่เป็นคุณลักษณของชาวพุทธ นั้น 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามบันที่ข้อความเลขที่ อว ๘๐๐๐.๗/๓๓๓ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งมติสภาวิชาการ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาเขตขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับส่วนงานภายนอก  เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม มีปัญญา ทักษะการคิด และมีความสุขในการเรียนรู้ และเพื่อให้การดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายในอย่างแท้จริง ตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้สู่สถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ   
ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการได้กำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังนี้
๑) เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการทางวิชาการ การจัดการเรียน การสอน การจัดกิจกรรม ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเป็นพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้นๆ
๒) เพื่อร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายหน่วยงานร่วมนิเทศ ติดตาม และสังเกตการณ์ การจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโนบายและพันธกิจของวิทยาเขตขอนแก่น ในการบริการวิชาการของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้นๆ
๔) แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๕) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเยี่ยมชม ตามหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ได้จัดขึ้น ตามความเหมาะสม
และในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ทั้ง ๕ เขต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ ทั้ง ๓ เขต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยาน ๒ ท่าน ๑ ดร.บรรเจดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ๒ ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น  และพระสอนศีลธรรมได้ลงทะเบียนเข้าร่วมด้วยระบบออนไลน์ โดยได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดังนี้
๑.กิจกรรมสารเสวนาออนไลน์เรื่อง “การขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธด้วยพลังบวร”ผ่านระบบ ZOOM  โดย ดร.บรรเจดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ๑๑  หน่วยงาน โดย มีท่านดร.บรรเจดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นสักขีพยาน และ ผศ.ดร.วิทยา  ทองดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่นเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
และได้พระสอนศีลธรรมลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๕๐๐ รูป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว เกล้าขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ ได้เมตตาเป็นประธานในการ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และอาราธนาพระเดชพระครูเป็นผู้ลงนามในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  เป็นลำดับสืบไป
การนี้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผช.ฝ่ายกิจการทั่วไป, นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รก.ผอ.สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง