สำนักงานวิทยาเขตตรวจประเมินฯ

    วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น รับการตรวจประเมินส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะกรรมการตรวจประเมินโดยสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  นำโดย พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น (ประธานกรรมการ), นายทรงพล โชติกเวชกุล รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น  (กรรมการ), นางฤดี แสงเดือนฉาย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ (กรรมการ)
    เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 60 ครั้ง