สานสายใยมุทิตา

    วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีเกษียณอายุการทำงาน "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา"  ประจำปี ๒๕๖๔ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานพิธี 
    การนี้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, พระธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร. รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และนางลักคณา อาดมนตรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุการทำงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีผู้เกษียณอายุการทำงาน จำนวน ๑ ท่าน คือ นายทองพัด สุวรรณภักดี ช่างเทคนิค ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz. ม จ ร. วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง