แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ

    สำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ได้แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต) มหาเถรสมาคม โปรดให้มีคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) และอาศัยอำนาจตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ อนุสนธิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) จึงแต่งตั้งให้ “พระโสภณพัฒนบัณฑิต” วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) มีหน้าที่ช่วยดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน เกื้อกูล พัฒนา การดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวของและดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนาน เทอญ
    แต่งตั้ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)


ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 29 ครั้ง