ครบรอบ ๓๖ ปี

    วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานครบรอบ  ๓๖ ปี การก่อตั้ง ม จ ร ขอนแก่น แห่งกำรพัฒนาจิตใจ ปัญญา และสังคม ระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค ๙ ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธี พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่น โดยสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ เพื่อให้เป็นสถานศึกษา พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาของวิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และพระเถระในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ อันมีพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมโน) ได้ดำเนินการจัดการศึกษาครั้งแรกอยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยเปิดการเรียนการสอนคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาเอกศาสนา มีนิสิตรุ่นแรกจำนวน ๒๑ รูป และได้ดำเนินการเปิดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 
    พุทธศักราช ๒๕๓๙ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาที่วัดศรีวิชัยวนาราม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เปิดดำเนินการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย มีนิสิตรุ่นแรกจำนวน ๓๕ รูป เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยกฐานะจากศูนย์จัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ขั้นเป็น “วิทยาลัยสงฆ์เลย”
    พุทธศักราช ๒๕๔๒ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งโครงการขยายห้องเรียนที่วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดดำเนินการสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มีนิสิตรุ่นแรก จำนวน ๒๙ รูป  ปัจจุบันยกฐานะเป็น “วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด” เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้รับอนุมัติการขยายเขตการศึกษาระดับหน่วยวิทยบริการมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๗๗ วัดอภิสิทธิ์ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มีนิสิตรุ่นแรก จำนวน ๔๑ รูป ปัจจุบันได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทศวรรษที่ ๓ : ก้าวย่างสู่การเป็นวิทยาเขตที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ย้ายสำนักงานที่ทำการจากวัดธาตุพระอารามหลวง มายังที่ทำการแห่งใหม่  ณ เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
    เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายมหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
    ในการจัดงานครบรอบ ๓๖ ปี การก่อตั้ง มจร ขอนแกน แห่งการพัฒนาจิตใจ ปัญญา และสังคม  มีการจัดกิจกรรมดังนี้
    ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เครือข่าย ม จ ร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศทางการพัฒนา สู่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “มหาจุฬาฯ กับการเป็นที่พึ่งทางจิตใจและปัญญา”
    วิทยากร ๑. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ๒. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ๓. ดร.สุทิน คลังแสง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาเขตขอนแก่น
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๖.๐๐ น. สานเสวนา “๓๖ ปี สานสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ม จ ร ขอนแก่น

วิทยากร  
   ๑.  พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
   ๒. พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี  เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
   ๓. รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ๔.  นายชานนท์ อรัญสาร ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองลาด 
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
วิทยาเขตขอนแก่น 
    ในการจัดงานครบรอบ๓๖ ปี ครั้งนี้ได้มีผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนงานอื่นๆ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาผ่านสื่ออีเลกทรอนิคส์ (ZOOM meeting) รวมจำนวนมากกว่า ๔,๙๐๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 71 ครั้ง