งานครบรอบ ๓๖ ปี

    วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานครบรอบ  ๓๖ ปี การก่อตั้ง ม จ ร ขอนแก่น แห่งกำรพัฒนาจิตใจ ปัญญา และสังคม ระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่น โดยสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ เพื่อให้เป็นสถานศึกษา พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาของวิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และพระเถระในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ อันมีพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมโน) ได้ดำเนินการจัดการศึกษาครั้งแรกอยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยเปิดการเรียนการสอนคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาเอกศาสนา มีนิสิตรุ่นแรกจำนวน ๒๑ รูป และได้ดำเนินการเปิดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 
    พุทธศักราช ๒๕๓๙ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาที่วัดศรีวิชัยวนาราม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เปิดดำเนินการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย มีนิสิตรุ่นแรกจำนวน ๓๕ รูป เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยกฐานะจากศูนย์จัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ขั้นเป็น “วิทยาลัยสงฆ์เลย”
    พุทธศักราช ๒๕๔๒ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งโครงการขยายห้องเรียนที่วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดดำเนินการสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มีนิสิตรุ่นแรก จำนวน ๒๙ รูป  ปัจจุบันยกฐานะเป็น “วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด” เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
    พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้รับอนุมัติการขยายเขตการศึกษาระดับหน่วยวิทยบริการมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๗๗ วัดอภิสิทธิ์ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มีนิสิตรุ่นแรก จำนวน ๔๑ รูป ปัจจุบันได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    ทศวรรษที่ ๓ : ก้าวย่างสู่การเป็นวิทยาเขตที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน 
    พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ย้ายสำนักงานที่ทำการจากวัดธาตุพระอารามหลวง มายังที่ทำการแห่งใหม่  ณ เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
    เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายมหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
    ในการจัดงานครบรอบ ๓๖ ปี การก่อตั้ง มจร ขอนแกน แห่งการพัฒนาจิตใจ ปัญญา และสังคม  มีการจัดกิจกรรมดังนี้
ภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

- กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ บูรพาจารย์
และพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
- พิธีมอบรางวัล เยาวชนไทย หัวใจโพธิ์สัตว์ และเยาวชนต้นแบบวิถีพุทธ โดย พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.
- สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มหาจุฬาฯ กับการสนองงานคณะสงฆ์เพื่อ
สร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”
วิทยากร 
๑. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
๒. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์          
๓. พระศรีญาณวงศ์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
๔. พระศรีปริยัติธาดา, ผศ.  ผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์
๕. พระอุดมปัญญาภรณ์  รักษาการอำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตขอนแก่น
- เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีปิด โดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ในการจัดงานครบรอบ๓๖ ปี ครั้งนี้ได้มีผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนงานอื่นๆ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาผ่านสื่ออีเลกทรอนิคส์ (ZOOM meeting) รวมจำนวนมากกว่า ๔,๙๐๐ รูป/คน
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz. ม จ ร. วิทยาเขตขอนแก่น และห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 38 ครั้ง