ลงพื้นสำรวจโคกหนองนาโมเดล

    เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น นำคณะลงพื้นสำรวจเพื่อออกแบบและวางผังเพื่อทำโคกหนองนาโมเดล โดยมี นายประดิษฐ์ นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ พัฒนาการอำเภอน้ำพอง และนายรักษ์เผ่า พลรัตน์ ที่ปรึกษาชมรมโคกหนองนา โดยชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะสำรวจ ณ พื้นที่โรงน้ำประปา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 30 ครั้ง