รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

    วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง เมตตารับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง  จากคณะศรัทธา พระธาตุสัจจะ วัดลาดปู่ทรงธรรม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย นำโดยพระครูปริยัติเจติยคุณ รองเจ้าคณะอำเภอท่าลี่, รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์เลย เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม

    การนี้ นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ หัวหน้าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา คลื่น 101.75 MHz ร่วมรับมอบ
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 30 ครั้ง