พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

    วันที่ ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ ส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ตัวแทนหมู่บ้าน ตัวแทนชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร วิทยาเขตขอนแก่น และชมรมรวมพลคนพุทธ จัดพิธีวางพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระปียมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ 
    การนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 30 ครั้ง