ลงนามบันทึกข้อตกลง

    วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการได้กำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือดังนี้
๑. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระพุทธศาสนา
๒. สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ 
๓. ร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) และด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) แก่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗
๔.ร่วมมือสร้างศาสนทายาท ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๕. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ และส่งเสริมการจัดกิจกรรม ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๖. สนับสนุนในเรื่องการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา และปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในสถานศึกษา ของนิสิตคณะครุศาสตร์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น
๗. สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น
    โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, พระครูสิริธรรมนิเทศ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป (พยาน),  ดร.คม พวงยะ นักวิชาการศาสนศึกษา (พยาน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น กับ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗

    ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้อาราธนาประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมเเผนกสามัญศึกษา เขต ๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมเเผนกสามัญศึกษา เขต ๗ จำนวน ๔๔ รูป และท่านผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๙ รูป/คน 
โดยได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้  ดังนี้
๑. พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
๒. พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร และ ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดขอนแก่น
๓. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
๔. การประชุมชี้แจงและตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) แผนกสามัญศึกษา
๕. มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 29 ครั้ง