พิธีปิดการตรวจข้อสอบ

    วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เมตตามอบเป็นประธานปิดพิธีตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๙ (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) และมอบผลสอบนักธรรมชั้นตรีแก่เจ้าคณะจังหวัด โดยพระเดชพระคุณ พระอุดมปรีชาญาณ รองเจ้าคณะภาค ๙ ฝ่ายการศึกษา รองผู้อำนวยการตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ในเขตปกครองภาค ๙ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ นักธรรมชั้นตรี จังหวัดขอนแก่น มีผู้ขอเข้าสอบ จำนวน ๑,๓๘๒ รูป จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๕๕๑ รูป จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๗๔๔ รูป จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑,๓๐๙ รูป รวมผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี ภาค ๙ ทั้งสิ้น จำนวน ๓,๙๘๖ รูป และในการตรวจนักธรรมชั้นตรี สนามหลวงครั้งนี้ ทางกองอำนวยการได้ดำเนิน การขอความเมตตาเจ้าคณะจังหวัดให้นิมนต์พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เลขานุการเจ้าคณะ ครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิทยฐานะตั้งแต่ นธ.ชั้นเอก ขึ้นไป มาเป็นกรรมการตรวจและช่วยสนองงานจำนวน ๒๐๐ รูป มีใบตอบของนักเรียนนักธรรมชั้นตรี ทั้ง ๔ วิชา จำนวน ๖๐๐ ปึก และได้กำหนดให้กรรมการตรวจวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินัย วิชาละ ๕๐ รูป
    ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และคณะศรัทธาญาติโยมจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาในการช่วยจัดสถานที่ ให้ความอุปถัมภ์ และอำนวยความสะดวกทุกประการ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง