แต่งตั้งผู้บริหารหลักสูตร

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับบุคลากร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร ทุกรูป/ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 29 ครั้ง