แผนพัฒนาบัณฑิตศึกษาระยะที่ 13

    วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมห้อง ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
    โดยผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี  ในรอบระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินไปด้วยทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จึงได้กำหนดจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายการพัฒนาของวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นโยบายของคณะสงฆ์ และนโยบายในการพัฒนาประเทศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยายาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง