๑๑๘ ปี ชาตกาลสมเด็จอาจฯ

    วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน  ครบรอบ ๑๑๘ ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุถยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตทุติยสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมทำบุญทักษิณานุปทาน  และกิจกรรมเจริญจิตภาวนา
    การนี้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอฉันพระพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง