ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

    วันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง เมตตาเป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภาคีหลักร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับ เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา, คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗, เครือข่ายสงฆ์นักพัฒนาหนตะวันออก, สมาคมนักนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, สถาบันสุเมโธ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
    โดยนายศักธินันท์ ศรีหาบงค์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ให้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  กับส่วนงานภายนอก  เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภารกิจของภาคีหลักร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ  จำนวน ๘ หน่วยงานร่วมกัน  ประกอบด้วย  ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ๒) เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา  ๓) คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗  ๔)  เครือข่ายสงฆ์นักพัฒนาหนตะวันออก  ๕) สมาคมนักนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ๖) สถาบันสุเมโธ  ๗)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น  และ ๘) ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น 
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่  การสร้างผู้นำนักพัฒนา  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  และการพัฒนาที่เกื้อกูลและการแบ่งปัน  ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของทั้งแปดฝ่ายบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การจัดการศึกษา  และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการได้กำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังนี้
 ๑. สร้างพระสงฆ์ผู้นำนักพัฒนาด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และการพัฒนาที่เกื้อกูลแบ่งปัน
 ๒. สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้ใหม่ในชุมชนท้องถิ่นของพระสงฆ์ ผู้นำนักพัฒนา
 ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรในภาคีเครือข่าย ได้ทำการศึกษา การวิจัย และการบรรยายร่วมกันเป็นประจำ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทำงาน การปฏิบัติการในพื้นที่ และการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ๔. สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการให้กับ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในพื้นที่เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๙
 ๕. จัดเวทีอภิปรายหรือสัมมนาทางวิชาการด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
 ๖. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ตลอดจนความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
 ๗. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงนี้หรือตามที่หน่วยงานทั้งแปดจะได้พิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน
และในการนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้อาราธนาเรียนเชิญประธานเครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ ประธานเครือข่ายสงฆ์นักพัฒนา หนตะวันออก  นายกสมาคมนักนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เลขาธิการสถาบันสุเมโธ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น  และท่านผู้มีเกียรติทั้งแปดฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ รูป/คน 
โดยได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดังนี้
๑. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคีหลักร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ  ระหว่าง หน่วยงานทั้งแปดหน่วยงานดังกล่าว 
๒. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ประชุมสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ กับผู้บริหารภาคีหลักร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
๓. มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 64 ครั้ง