โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร

    วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร (มจร.)” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
    โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 24 ครั้ง