ทอดกฐินสามัคคี มจร

    วันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คณะศรัทธาเจ้าภาพกฐินทานบารมีวิถีโพธิญาณ โดย คุณแม่สัมฤทธิ์ จำปาวงษ์  พร้อมครอบครัว เป็นประธานร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธ พุทธศาสนิกชน และบุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย ทอดกฐินสามัคคี เพื่อรักษาจารีตประเพณีอันดีงามให้อยู่สืบไปตามพระบรมพุทธเจ้าอนุญาติ และสมทบทุน ก่อสร้างมหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น

 ทอดถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง