ลงนามบันทึกข้อตกลง มข

    วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทาลัยขอนแก่น  โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์  ดร. อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทาลัยขอนแก่น 
    ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและนำองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อไปดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันทั้งสองและชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีเจตนารมณ์ โดยกำหนดให้มีความร่วมมือทางวิชาการดังนี้
ข้อ ๑ ความร่วมมือการผลิตบัณฑิต
    ๑.๑ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ๑.๒ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางด้านทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยทั้งสอง เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์โดยจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกันทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒ ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
    ๒.๑ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเรียนการสอน การผลิตเอกสาร ตำรา และสื่อการเรียนการสอนทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ๒.๒ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและนิสิตของทั้งสองฝ่ายอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา
ข้อ ๓ ความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย
    ๓.๑ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในด้านการศึกษาเพื่อดำเนินโครงการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพ การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนนักวิจัยโครงการวิจัยร่วมกัน
    ๓.๒ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในด้านการศึกษา เพื่อการแสวงหางบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันและหรือให้ความสนับสนุนบุคลากร นักวิจัย ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติในอนาคต
ข้อ ๔ ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
    ๔.๑ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในการบริการวิชาการในลักษณะต่างๆ อาทิ การจัดอบรมสัมมนาวิชาการร่วมกันอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา
    ๔.๒ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา
ข้อ ๕ ระยะเวลาของความร่วมมือ
    บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีขอบเขตระยะเวลาของความร่วมมือเป็นเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง