พิธีซ้อมรับปริญญา ๒๕๖๔

    วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพวิสุทธิคุณ, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง, เจ้าอาวาสวัดหนองกุง
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาบัณฑิตรุ่นที่ ๖๖ มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑ และดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ และพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานพิธี ดังนี้ ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รู้สึกปลาบปลื้มปีติ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พระเดชพระคุณได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาบัณฑิตรุ่นที่ ๖๖ มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑ และดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ และพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔  เกล้าฯ ขออนุญาตถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยโดยสังเขป ดังนี้
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยมีพระราชปณิธาน ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดจัดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นต้นมา รวมระยะเวลา ๓๔ ปี การจัดการศึกษามีพัฒนาการมาเป็นลำดับ ปัจจุบันมีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย (๑) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (๒) สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น (๓) สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น (๔) วิทยาลัยสงฆ์เลย (๕) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และ (๖) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ภายใต้พันธกิจ ๕ ประการคือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจัดการศึกษาหลักสูตร ต่างๆ ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย ๓ หลักสูตร
⦁ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส)
⦁ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปศ.ส.)และ
⦁ หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิปัสสนาภาวนา
ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ๔ คณะ รวม ๘ สาขาวิชา
⦁ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และ สาขาวิชาปรัชญา
⦁ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา และ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
⦁ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์
⦁ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาโทจัดการศึกษา ๕ สาขาวิชา ได้แก่ 
⦁ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
⦁ สาขาวิชาปรัชญา 
⦁ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
⦁ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และ
⦁ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ระดับปริญญาเอกจัดการศึกษา ๔ สาขาวิชา คือ 
⦁ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
⦁ สาขาวิชาปรัชญา
⦁ สาขาพุทธบริหารการศึกษา และ
⦁ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
การจัดโครงการสัมมนาบัณฑิตรุ่นที่ ๖๖ มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑
ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ และพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑)  เพื่อให้บัณฑิตได้องค์ความรู้และแนวทางในการทำงานที่ยั่งยืนต่อสังคม
๒)  เพื่อให้บัณฑิตได้ทราบขั้นตอนและแนวทางในการเข้ารับปริญญา
๓)  เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย 
- การเสวนาทางวิชาการ
- การยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น
- การจัดซุ้มแสดงความยินดี
- การฝึกซ้อมรับปริญญา 
- การมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
    ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตรุ่นที่ ๖๖ มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑  ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗  ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบด้วย  
- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  จำนวน 96 รูป/คน
- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาจำนวน  10 รูป/คน
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   จำนวน ๓๘ รูป/คน
- ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา   จำนวน 35 รูป/คน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 7 รูป/คน
- รัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 86 รูป/คน
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จำนวน 18 รูป/คน
- นิติศาสตรบัณฑิต  จำนวน 26  รูป/คน
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน  14  รูป/คน
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จำนวน  7 รูป/คน
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา   จำนวน  23 รูป/คน
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จำนวน 13 รูป/คน
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 23  รูป/คน
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน  20 รูป/คน
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  จำนวน 24 รูป/คน
 รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น  จำนวน   440  รูป/คน
 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  จำนวน    17  รูป/คน
 ศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน   36  รูป/คน 

    บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว เกล้าฯ กราบขออนุญาตให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ขานชื่อผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย, ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์, ผู้รับเข็มเกียรติคุณ เข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ จากนั้น
-ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ขานชื่อดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ และมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ขานชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตรุ่นที่ ๖๖ 
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ขานชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตรุ่นที่ ๖๖ 
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ขานชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตรุ่นที่ ๖๖ 
 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยจำนวน    17  รูป/คน การศึกษาระดับบัณฑิตรุ่นที่ ๖๖
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 47 ครั้ง