มหกรรมคุณธรรมฯ

   วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต “มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ครั้งที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ (จังหวัดขอนแก่น เลย และหนองบัวลำภู) จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ เขต ๗ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดโครงการ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นมีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 41 ครั้ง