ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2

   วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ , เลขานุการคณะอนุกรรมการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข, ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง บุคลากรทางการแพทย์ นักบริบาลชุมชน อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ บ้านโคกสี และบ้านพรหมนิมิตร จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 35 ครั้ง