โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

   วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาวัดที่จัดกิจกรรมและจัดสรรเงินอุดหนุนถวายวัดที่จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท และบวชศีลจาริณี หรือกิจกรรมปฏิบัติธรรม หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หรือกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน จำนวน ๒๖ วัด
   ในการนี้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)
ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ภาพ สำนักงานวัฒนธรรม จจ.ขอนแก่น
ข่าว นายธนรัฐ อดทน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 34 ครั้ง