ประชุมภาคีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

    วันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. สถาบันจิตพุทธอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สจพท.) ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีหลักร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายโครงการ “วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา” ได้จัดการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับประเด็นพระสงฆ์เป็นผู้นำการขับเคลื่อนสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่น ในโครงการ “วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา” และประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น อื่นๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
   ได้รับความเมตตาจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ. ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุม โดยการประชุมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 33 ครั้ง