การผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ

    วันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ. ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ “ระบบทะเบียนและวัดผล” ภายใต้โครงการ จัดทำแผนจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนายศักธินันท์ ศรีหาบงศ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการระบบทะเบียนและวัดผลของวิทยาเขตขอนแก่น และเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เกิดความรู้และทักษะอย่างเป็นระบบสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาอย่างจริงจัง ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คือ กรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
   ความรู้ในองค์กร หรือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรขององค์กร หากไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ความรู้นั้นก็จะไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างที่ควรจะเป็น อาทิเช่นเมื่อบุคลากรผู้เชี่ยวชาญงาน มีความรู้เรื่องระบบการทำงานของส่วนงานเป็นอย่างดี ลาออกหรือปลดเกษียณไป องค์กรจะทำอย่างไรจึงจะสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้นออกมาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรใหม่ที่มารับหน้าที่แทนให้สามารถสานต่องานในตำแหน่งนั้นได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย
- กิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ “ระบบทะเบียนและวัดผล” ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- กิจกรรมที่ ๒ การจัดการความรู้ เรื่อง การขออนุมัติโครงการ และการเคลียร์เอกสารทางการเงินของโครงการ เพื่อการบริหารความเสี่ยง ในระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
   ภายใต้โครงการ จัดทำแผนจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขตขอนแก่น โดยมุ่งหวังให้แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนำไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของบุคลากรต่อไปในอนาคต

   ในการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกส่วนงาน ประธานหลักสูตร ผู้อำนวยการหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ รูป/ คน ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 32 ครั้ง