เทศกาลวันมาฆบูชา

   วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา
ภาคเช้าพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และพุทธศาสนิกชน
จากนั้นรับฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง "โอวาทปาฏิโมกข์กถา ว่าด้วยหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา" โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
ภาคบ่ายรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาวิชาการมองมาฆบูชาสร้างภูมิปัญญาวิถีใหม่
วิทยากรโดย
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
พระครูภาวนาโพธิคุณ วิ, ผศ.ดร.
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา
ดำเนินรายการโดย พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺนวิภานี, ดร.

ตอนเย็นทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมเวียนเทียน
การนี้ มีกิจกรรมตอบปัญหา และกิจกรรมประกวดวาดภาพ งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญสามัญศึกษา เขต ๗, นิสิตมจร.วิยาเขตขอนแก่น ชั้นปีที่ ๑-๔ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และสมทบ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 56 ครั้ง