KM การขออนุมัติและการเคลียร์

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การขออนุมัติโครงการ และการเคลียร์เอกสารทางการเงินของโครงการ เพื่อการบริหารความเสี่ยง ภายใต้โครงการ จัดทำแผนจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยนางสาวดารณี ปะเตชะกัง นักวิชาการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
จัดโดยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการระบบทะเบียนและวัดผลของวิทยาเขตขอนแก่น และเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เกิดความรู้และทักษะอย่างเป็นระบบสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาอย่างจริงจัง ซึ่งเกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน
สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ จึงจัดทำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดการความรู้ เรื่อง การขออนุมัติโครงการ และการเคลียร์เอกสารทางการเงินของโครงการ เพื่อการบริหารความเสี่ยง ภายใต้โครงการ จัดทำแผนจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาเขตขอนแก่น โดยมุ่งหวังให้แสดง และกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนำไปสู่การดำเนินการขออนุมัติโครงการ การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารทางการเงินของโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการคลังและทรัพย์สิน การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของบุคลากรต่อไปในอนาคต
ภาคเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง การขออนุมัติโครงการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
ภาคบ่าย บรรยายพิเศษ การเตรียมเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย / เอกสารการขอใช้เงินยืมทดรองจ่าย และการจัดทำ รวบรวมเอกสารการเคลียร์เงินยืมเงินทดรองจ่าย
โดย นางสาวจิตรลดา แก้วมงคล รักษาการผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน
นางสุพัตรา นาทัน นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางศุนิษฐา งาสง่า นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางปิยนุช วรินทร์ นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวยุภาพร เงาะเศษ นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกส่วนงาน ประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๓๐ รูป/ คน ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 40 ครั้ง