พิธียกฉัตรพระธาตุหลวงจำลอง

   เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และพุทธศาสนิกชน รับฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง "โอวาทปาฏิโมกข์กถา ว่าด้วยหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา" โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
   กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาวิชาการมองมาฆบูชาสร้างภูมิปัญญาวิถีใหม่ กิจกรรมตอบปัญหา และกิจกรรมประกวดวาดภาพ งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญสามัญศึกษา เขต ๗, นิสิตมจร.วิยาเขตขอนแก่น ชั้นปีที่ ๑-๔ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และสมทบ
   วันที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ได้รับความเมตตาจากพระพรหมวัชรเมธี, ดร. เจ้าคณะภาค ๙, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายถาวร สีหาพรม รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย พิธียกฉัตรเจดีย์พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ (จำลอง) มหาจุฬามณี เจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 53 ครั้ง