พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

   วันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ, อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม, อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
   การนี้พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 114 ครั้ง