ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
#สอบผ่านภาค_ก_และ_ภาค_ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา #ตำแหน่งครูผูช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
(สอบเมื่อวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๑. นายอภิรัตน์ เสียงสีมา พธ.บ.รุ่นที่ ๖๐ (๒๕๕๘) กศจ. มหาสารคาม
๒. นายอรรถพล มณีสา พธ.บ.รุ่นที่ ๖๒ (๒๕๖๐) กศจ. ขอนแก่น
๓. นายภานุมาศ พุฒเขียว พธ.บ.รุ่นที่ ๖๒ (๒๕๖๐) กศจ. นครราชสีมา
๔. นางกนกอร สิงหรณ์ พธ.บ.รุ่นที่ ๖๓ (๒๕๖๑) กศจ. ขอนแก่น
๕. นางนิตยา พลศักดิ์ พธ.บ.รุ่นที่ ๖๓ (๒๕๖๑) กศจ. ขอนแก่น
๖. นางสาววษาร์ บุดดีคำ พธ.บ.รุ่นที่ ๖๓ (๒๕๖๑) กศจ. อุดรธานี
๗. นายชินกรณ์ หูตาชัย พธ.บ.รุ่นที่ ๖๓ (๒๕๖๑) กศจ. หนองบัวลำภู
๘. นายปัฐวี พ่วงมาก พธ.บ.รุ่นที่ ๖๓ (๒๕๖๑) กศจ. นครนายก
๙. นางสาวศิริญญา ปฏิสังข์ พธ.บ.รุ่นที่ ๖๓ (๒๕๖๑) กศจ. เลย
๑๐. นางสาวปัญจพร ผานโคกสูง พธ.บ.รุ่นที่ ๖๓ (๒๕๖๑) กศจ. บุรีรัมย์
๑๑. นายจักรกฤต หาพา พธ.บ.รุ่นที่ ๖๔ (๒๕๖๒) กศจ. สกลนคร
๑๒. นายอำนาจ นาสวัสดิ์ พธ.บ.รุ่นที่ ๖๔ (๒๕๖๒) กศจ. สกลนคร
๑๓. นางสาวอารียา กมลเศษ พธ.บ.รุ่นที่ ๖๔ (๒๕๖๒) กศจ. อุดรธานี
๑๔. นางสาวกรกนก พาลี พธ.บ.รุ่นที่ ๖๔ (๒๕๖๒) กศจ. ขอนแก่น
๑๕. นางสาวสุวนันท์ ชุมพล พธ.บ.รุ่นที่ ๖๔ (๒๕๖๒) กศจ. สระบุรี
๑๖. นางสาวจุฑามาศ โกสีรารัตน์ พธ.บ.รุ่นที่ ๖๔ (๒๕๖๒) กศจ. อุดรธานี
๑๗. นางสาวอมรรัฐ จันโสภา พธ.บ.รุ่นที่ ๖๔ (๒๕๖๒) กศจ. นครราชสีมา
๑๘. นางสาวปิยะธิดา คำบุญ พธ.บ.รุ่นที่ ๖๕ (๒๕๖๓) กศจ. ขอนแก่น
๑๙. นางสาวพรนภา จันสีหา พธ.บ.รุ่นที่ ๖๕ (๒๕๖๓) กศจ. ขอนแก่น
๒๐. นางสาววิชุดา ทรงสังขาร พธ.บ.รุ่นที่ ๖๕ (๒๕๖๓) กศจ. บึงกาฬ
๒๑. นางสาวจุฬาลักษ์ ศรีคราม พธ.บ.รุ่นที่ ๖๕ (๒๕๖๓) กศจ. อุดรธานี
๒๒. นางสาวจิราลักษณ์ สงธิ พธ.บ.รุ่นที่ ๖๕ (๒๕๖๓) กศจ. นครราชสีมา
๒๓. นางสาวอมรรัตน์ โสหะ พธ.บ.รุ่นที่ ๖๕ (๒๕๖๓) กศจ. เลย
๒๔. นายสิทธิชัย วาชัยยุง พธ.บ.รุ่นที่ ๖๖ (๒๕๖๔) กศจ. หนองบัวลำภู
๒๕. นางสาววิไลลักษณ์ โสหะ พธ.บ.รุ่นที่ ๖๖ (๒๕๖๔) กศจ. สระบุรี
๒๖. นางสาววรนิษฐา ธรรมแสง พธ.บ.รุ่นที่ ๖๖ (๒๕๖๔) กศจ. นครราชสีมา
๒๗. นายกฤษดา เวียงสิมมา พธ.บ.รุ่นที่ ๖๖ (๒๕๖๔) กศจ. เลย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 163 ครั้ง