มจร อุบลราชธานีศึกษาดูงาน

    วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พร้อมด้วยผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มีความโครงการจะดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้คณาจารย์และคณะกรรมการฯ ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจากสถานที่จริง และนำมาดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีศักยภาพ และประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นอย่างดี จึงขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน
จำนวน ๕ รูป/คน คือ ดร.วีรยุทธ ลาสงยาง ประธานหลักสูตร, พระอธิการโอภาส อาภานนฺโท เลขานุการหลักสูตร, นายศักรินทร์ ป้องเศร้า นักวิชาการศึกษา, ผศ.พิเศษ ยาง กุนอก อาจารย์พิเศษ, อาจารย์ทัศนีย์ กุนอก อาจารย์พิเศษ
   การนี้ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย นายณัฏฐ์ อุตรวิเชียร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำชมสถานที่ คือห้องอาจารย์พิเศษ ห้องศาลจำลอง และห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 138 ครั้ง