Big Cleaning วัดศิริธรรมิกาวาส

   วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี, กำนันผู้ใหญ่ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน, สถานีตำรวจภูธรเมืองไหม, โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี ณ วัดศิริธรรมิกาวาส บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 119 ครั้ง