โครงการวชร ๐๗๙

   วันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ โครงการ “วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา” บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม วัดบันดาลใจ (เขตสุขภาพที่ ๗) เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค๙
   โดยเครือข่าย วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ ๓ ลงพื้นที่พหุลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน" ณ วัดโนนสูง บ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 162 ครั้ง