ลงพื้นที่พหุลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น

   วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ โครงการ “วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา” บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม วัดบันดาลใจ (เขตสุขภาพที่ ๗) เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ โดยเครือข่าย วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ ๓ ลงพื้นที่พหุลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน"
   เพื่อค้นหาความหลากหลายของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น เป็นความสําคัญสูงสุดใน การนําสู่ความเข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนา เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น จะต้องยึดการค้นหาตามมิติของความสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง