พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

   เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง คือ พระมหาสุขี คมฺภีรธมฺโม และ พระครูสมุห์ธีระพงษ์ นรินฺโท เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเวลา ๑๕.๐๐ น.พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง คือ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ.ดร.(สุพล ธมฺมวํโส)
ภาพข่าว กองกิจการพิเศษ สังกัดส่วนงานบริหาร


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 24 ครั้ง